תנאי שימוש באתר

אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר.

גלישה באתר מבטאת ומהווה הסכמה מצדכם לתנאי השימוש באתר, האמורים להלן, והם יחולו על כל פעולה שביצעת או שתתבצע על ידך באתר. במידה ואינך מסכימ/ה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, את/ה מתבקש/ת שלא לעשות כל שימוש באתר.

אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן או לשמר,לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר – כל חלק שהוא מהחומר הכלול באתר זה. שימוש מסחרי, או כל שימוש אחר, מכל סוג שהוא בחומר הכלול באתר זה אסורים בהחלט ללא קבלת היתר מפורש מראש ובכתב מאת שלי פורת קופילוביץ'.

כותבי התכנים באתר אינם אחראים בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה במידע המצוי באתר או בחלק ממנו. כל האמור באתר הנו אך ורק הבעת דעות של המחברים ואינו בגדר המלצות לפעול/לעשות/לבצע שינוי/וכו'.

הכותבים לא יהיו אחראים לשום  נזק ישיר או עקיף, נזק גוף, כספי או אחר, שייגרם לאדם או למבקר באתר כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתר או באתרים המקושרים שאליהם הגיע המבקר באתר.

הכותבים באתר מכבדים זכויות יוצרים. מגוון התכנים נכתבו ו/או תורגמו ו/או נערכו בתום לב וללא כוונה לפגוע בזכויות כלשהן. במידה והנך סבור/ה כי בתכנים הנמצאים באתר או חלקם יש משום הפרת זכות יוצרים הפוגעת בך, אנא הודיענו ונסירם מיד.

יש לראות את המידע המופיע באתר כדעה אישית של המחברים שאינה בגדר המלצה וכמידע עזר בלבד.

הגלישה באתר מהווה הסכמה מצידך כי יתבצע פיקוח ממוחשב על דפוסי הגלישה והשימוש שהנך עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים אחרים.

תנאי השימוש באתר מעודכנים מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדי של מנהל/י האתר וללא הודעה מוקדמת, ומחייבים מרגע פרסומם באתר.

למעוניינים בשיתופי פעולה או בהצגת תוכן מאתר יש לפנות עם הפרטים ורק לאחר אישורנו מראש בכתב תוכלו להשתמש בתכנים.